മന്ത്രിസഭ പുന:സംഘടന സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ തർക്കമുണ്ടെന്ന വാർത്ത മാധ്യമ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

മന്ത്രിസഭ പുന:സംഘടന സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ തർക്കമുണ്ടെന്ന വാർത്ത മാധ്യമ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി. ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഗ്രൂപ്പ് തർക്കവുമില്ലെന്നും