വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷ ഓൺലൈനിൽ സമർപ്പിക്കാം; പോർട്ടൽ സംവിധാനം ഒരുക്കി 13 സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍

ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മഹാരാഷ്ട്ര, ഡല്‍ഹി എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മാത്രമാണ് 2005 വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷകള്‍