ഒരേ പദവിക്ക് ഒരേ പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ദീര്‍ഘകാലമായി വിരമിച്ച സൈനികരുടെ ആവശ്യമായിരുന്ന ഒരേ പദവിക്ക് ഒരേ പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേന്ദ്ര പ്രതിരോധമന്ത്രി മനോഹര്‍