സംസാരമില്ലാതെ വണ്‍ഡേ ജോക്‌സ്

പുഷ്പകവിമാനം എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു നിശ്ശബ്ദചിത്രം വരുന്നു. വണ്‍ഡേ ജോക്‌സ് എന്നു പേരിട്ട ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പൂജ കഴിഞ്ഞദിവസം