ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമി- ആകാശം- ജലംവഴി രാജ്യത്ത് എവിടെയും സഞ്ചരിക്കാം: സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക്

മറ്റെതൊരു വാലറ്റുകളെ പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുംവിധമാണ് ഈ സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി...