കേരളത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ ഒമാൻകാരനു ജാമ്യം

മസ്കത്ത്:വിസിറ്റ് വിസയിൽ കേരളത്തിലെത്തി അനധികൃതമായി റിക്രൂട്ടിംഗ് നടത്തിയെന്ന കുറ്റത്തിന് റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന ഒമാൻ പൌരനും മലയാളികളായ സഹപ്രവർത്തകർക്കും ജാമ്യം ലഭിച്ചു.ജയിൽ