ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്റര്‍ നെറ്റ് വിലക്ക് പതിവാകുമ്പോള്‍ സജീവമായി ഓഫ്‌ലൈന്‍ ആപ്പുകള്‍

എന്നാല്‍ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ മറികടക്കാന്‍ ഓഫ്‌ലൈന്‍ അപ്പുകള്‍ സജീവമാകുകയാണ് ഇപ്പോള്‍.ഇന്റര്‍നെറ്റ് കണക്ഷന്‍ ഇല്ലാതെ തന്നെ ആളുകളുമായി സംവദിക്കാനും, സന്ദേശങ്ങള്‍ കൈമാറാനും,