സന്തോഷ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓട്ടോ ഓടിച്ചത് മാന്‍ഹോളില്‍ കുടുങ്ങിയ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനിടയില്‍ അവരോടൊപ്പം മരിച്ച നൗഷാദിനു വേണ്ടി

മാന്‍ഹോളില്‍ കുടുങ്ങിയ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനിടയില്‍ അവരോടൊപ്പം മരിച്ച കരുവിശ്ശേരി നൗഷാദ് എന്ന മനുഷ്യ സ്‌നേഹിക്കു വേണ്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം