സൂം ആപ് സുരക്ഷിതമല്ല, സെർവറുകൾ ചൈനയിൽ; മുന്നറിയിപ്പുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ

പൗരന്മാർ തുടർന്നും സുരക്ഷിതമല്ലാതെ ആപ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിവരങ്ങള്‍ സൈബർ ക്രിമിനലുകൾക്കു ചോർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും.