നോർവ്വെ കൂട്ടക്കൊല പ്രതിക്ക് 21 വർഷം തടവ്

ഒസ്ലൊ:നോർവ്വെ കൂട്ടക്കൊല പ്രതി ആൻഡ്രൂ ബ്രീവിക്കിന് 21 വർഷം തടവ് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു.കൊലയാളി മാനസികരോഗിയല്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി നോർവീജിയൻ നിയമനുസരിച്ച്