കൊറിയന്‍ യുദ്ധകാലത്ത് വേര്‍പിരിഞ്ഞ കുടുംബങ്ങളുടെ പുനഃസമാഗമം നടത്താന്‍ ഉത്തരകൊറിയയും ദക്ഷിണകൊറിയയും തമ്മില്‍ ധാരണയായി

കൊറിയന്‍ യുദ്ധകാലത്ത് വേര്‍പിരിഞ്ഞ കുടുംബങ്ങളുടെ പുനസമാഗമം നടത്താന്‍ ഉത്തര കൊറിയയും ദക്ഷിണ കൊറിയയും തമ്മില്‍ ധാരണയായി. 1950-53 കാലയളവില്‍ നടന്ന