നോക്കിയ ലൂമിയ 520ന്റെ പിറകേ ലൂമിയ 525

നോക്കിയ ലൂമിയ സീരിസിലെ ബെസ്റ്റ് സെല്ലറായ ലൂമിയ 520ന്റെ പിന്‍ഗാമിയെ നോക്കിയ അവതരിപ്പിച്ചു. കാഴ്ചയില്‍ 520മായി സാമ്യമുണെ്ടങ്കിലും നിരവധി സാങ്കേതിക