മൊബൈല്‍ ഫോണുകളില്‍ നമ്മുടെ ആദ്യകാല കൂട്ടുകാരന്‍ നോക്കിയ 1100 തിരിച്ചുവരുന്നു; ആന്‍ഡ്രോയ്ഡുമായി

ഒരുകാലത്ത് ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഏറ്റവും, കൂടുതല്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും നോക്കിയയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച മൊബൈല്‍ ഫോണുമായ നോക്കിയ 1100 വീണ്ടും തിരിച്ചുവരികയാണ്. സ്മാര്‍ട്ട്