അതീവസുരക്ഷാ നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റ്: കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് കേരളം

ന്യൂഡല്‍ഹി: അതീവ സുരക്ഷാ നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റുകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്‌ടെന്ന് കേരളം. സുപ്രീംകോടതിയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു