കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു മണിക്കൂര്‍ ചാനൽ ഓപ്പറേറ്റർമാർ ചാനലുകള്‍ ഓഫ് ചെയ്ത് പ്രതിഷേധിക്കും

കേബിൾ ടി വി ശൃംഖലകള്‍ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകളുടെ വാടക മൂന്നിരട്ടിയായി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്ന് ഒരു മണിക്കൂര്‍ ചാനലുകള്‍