നിർമ്മലിനെ മലപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റും

വെസ്റ്റ് ഹിൽ എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് കോളേജിൽ നിന്ന് നിർമ്മൽ മാധവിനെ മലപ്പുറത്തെ എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് കോളേജിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനമായി.നിർമ്മൽ മാധവിനെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടൂണ്ടെന്ന്