ഫ്രാൻസിൽ ഞായറാഴ്ച പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

ഫ്രാൻസിൽ ഞായറാഴ്ച പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ടം ഞായറാഴ്ച നടക്കും.യൂണിയൻ ഫോർ എ പോപുലർ മൂവ്മെന്റിന്റെ സ്ഥാനാർഥിയും നിലവിലെ പ്രസിഡന്റുമായ നിക്കോളാസ്