ആർ.ശെൽവരാജിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിനെതിരെ വി.എം.സുധീരൻ

നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ആർ.ശെൽവരാജിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുന്നതിനെതിരെ വി.എം.സുധീരനും.ഈ വിഷയത്തെ പരാമർശിച്ച് കൊണ്ട് അധികാരത്തിനു വേണ്ടി കൂറുമാറുന്നത് ശരിയായ പ്രവണതയല്ലെന്നും ഇതു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ