വേനല്‍ അവധിക്കാല തിരക്ക്:ഉയര്‍ന്ന നിരക്കിലുള്ള പ്രീമിയം തീവണ്ടികള്‍ അനുവദിച്ചു

വേനല്‍ അവധിക്കാല തിരക്ക് കുറയ്ക്കാനായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്കും തിരിച്ചും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കിലുള്ള പ്രീമിയം തീവണ്ടികള്‍ അനുവദിച്ചു . തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന്