സെലിബ്രേഷന്‍ 580, ഹണിബീ 620; കേരളത്തിലെ പുതുക്കിയ മദ്യവില അറിയാം

ആൽക്കഹോൾ അംശം കുറഞ്ഞ ബീയർ, വൈൻ എന്നിവയ്ക്ക് 10 ശതമാനമാവും മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 35 ശതമാനം വരെയും വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് മന്ത്രിസഭാ മന്ത്രിസഭാ