പൊലീസുകാര്‍ക്ക്‌ മക്കളുടെ സ്‌കൂളിലെ പിടിഎ യോഗത്തിന് പോകാന്‍ അവധി

മക്കളുടെ സ്‌കൂള്‍കാര്യങ്ങള്‍ നോക്കാനും പി.ടി.എ. യോഗങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാനും പോലീസുകാര്‍ക്ക് ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടിവരില്ല. ജോലിഭാരത്താല്‍ ഇതിനു കഴിയുന്നില്ലെന്ന പോലീസുകാരുടെ പരാതിക്കു പരിഹാരമായി