എയർ ഇന്ത്യ സമരം:നാലു ഗൾഫ് സർവ്വീസുകൾ റദ്ദാക്കും

നെടുമ്പാശ്ശേരി:എയർ ഇന്ത്യ പൈലറ്റുമാർ സമരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് നാലു സർവ്വീസുകൾ കൂടി റദ്ദാക്കും.തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ മൂന്നും കോഴിക്കോട് ഒരു