വായ്പാ തിരിച്ചടവ് ഇനി ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴിയും

വായ്പാ തിരിച്ചടവ്  ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴിയും അനുവദിക്കണമെന്ന്  റിസര്‍വ്വ്  ബാങ്ക്  മറ്റു ബാങ്കുകള്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. ഉപഭോക്താക്കളുടെ  പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിസര്‍വ്