ഡോക്ടറാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു; നീറ്റില്‍ ‘590’ മാര്‍ക്ക് നേടിയ പെൺകുട്ടിക്ക് ‘6’ മാര്‍ക്ക് എന്ന് ഓൺലൈൻ റിസൾട്ട്

ഡോക്ടറാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു; നീറ്റില്‍ '590' മാര്‍ക്ക് നേടിയ പെൺകുട്ടിക്ക് '6' മാര്‍ക്ക് എന്ന് ഓൺലൈൻ റിസൾട്ട്

ദുരിതക്കയത്തിലും കോഴികളെ വളര്‍ത്തി ഉപജീവനമാര്‍ഗം കണ്ടെത്തി യുവതലമുറയ്ക്ക് മാതൃകയായി അബൂബക്കറിന്‍റെ റാങ്ക് നേട്ടം

ദുരിതക്കയത്തിലും കോഴികളെ വളര്‍ത്തി ഉപജീവനമാര്‍ഗം കണ്ടെത്തി യുവതലമുറയ്ക്ക് മാതൃകയായി അബൂബക്കറിന്‍റെ റാങ്ക് നേട്ടം