നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂത്തുതുടങ്ങി; ഇനി മൂന്നാറിലേക്ക് യാത്രപോകാം

മൂന്നാര്‍ മലനിരകളിലെ മൂന്നാര്‍ മാട്ടുപ്പെട്ടി എസ്റ്റേറ്റ് നെറ്റിമേട് ഡിവിഷനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലും ചെണ്ടുവാര എസ്റ്റേറ്റിലെ ചിലയിടങ്ങളിലുമായി നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂത്തുതുടങ്ങി. എല്ലപ്പെട്ടി

മൂന്നാറില്‍ നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂത്തു

മൂന്നാറില്‍ നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂത്തു. പന്ത്രണ്ടുവര്‍ഷത്തില്‍ ഒരിക്കലാണ് കുറിഞ്ഞി പൂക്കുന്നത്. 2006-ലാണ് ഇതിനുമുമ്പ് നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂത്തത്. രാജമല, കാന്തല്ലൂര്‍, മറയൂര്‍, ലാക്കാട്, കടുവാചോല