ദേശിയ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എക്സ്പോ 21 മുതൽ

ദേശിയ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി കേരള സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേശിയ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എക്സ്പോ സംഘടിപ്പിക്കും.21 മുതൽ 30