കേരള സര്ക്കാര് മാര്ക്കറ്റ് വിലയില് നിന്ന് 20 രൂപ കൂട്ടി റബ്ബറ് സംഭരിക്കണം റബര് ഉല്പാദകരുടെ ദേശീയ ഫെഡറേഷന്

പത്തനംതിട്ട:- മാര്‍ക്കറ്റ് വിലയില്‍ നിന്നും 20 രൂപ കൂട്ടി കേരളാ സര്‍ക്കാര്‍ റബ്ബറ് സംഭരിച്ച് റബ്ബറ് കര്‍ഷകരെ സഹായിക്കാന്‍ വേണ്ട