‘ദേശീയ പാർട്ടി’ എന്ന് മനോരമ, പാര്‍ട്ടി ഏതാന്ന് പറ മനോരമേ; 3.5 കോടിയുടെ കുഴൽപണ വാര്‍ത്തയില്‍ പരിഹാസവുമായി എം ബി രാജേഷ്

മനോരമക്ക് ബഹുമാനം മാത്രമല്ല നല്ല പേടിയുമുണ്ട്.അതുകൊണ്ട് ‘ ദേശീയ പാർട്ടി’ (കുട്ട്യോൾടഛൻ ) എന്നേ മനോരമ പറയൂ