കോഴിക്കോട് നാഷണല്‍ ഹോസ്പിറ്റലിലെ നഴ്‌സുമാര്‍ അനശ്ചിതകാല സമരത്തിലേക്ക്

കോഴിക്കോട് നാഷണല്‍ ഹോസ്പിറ്റലിലെ നഴ്‌സുമാര്‍ അനശ്ചിതകാല സമരത്തിലേക്ക് കടന്നു. അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 9000 രൂപയായി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക, ജോലി സമയം 8