നാഷ്ണല് ഫോറം ഫോര് പീപിള്സ് റൈറ്റ്സ്-സര്ക്കാര് സേവനങ്ങള് സുതാര്യമാക്കണം

തിരുവല്ല:- സര്‍ക്കാര്‍ സേവനങ്ങള്‍ സുതാര്യമാക്കണമെന്നും, സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില് നടക്കുന്ന അഴിമതിക്കെതിരെ ജനങ്ങള്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായി രംഗത്ത് ഇറങ്ങണമെന്നും, ലോകപാല്‍ ബില്‍ സംസ്ഥാന