മൂന്ന് മലയാളികള്‍ക്ക് ദേശീയ ധീരതാ പുരസ്‌കാരം

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ ദേശീയ ധീരതാ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരളത്തില്‍ നിന്ന് മൂന്ന് കുട്ടികള്‍ അവാര്‍ഡിന് അര്‍ഹരായി. കണ്ണൂരില്‍ നിന്നുള്ള രമിത്