ആളുകള്‍ തന്റെ പേര് തെറ്റിച്ച് പറയുന്നത് പുതിയ സംഭവമല്ലെന്ന് നസ്രിയ

ആളുകള്‍ തന്റെ പേര് തെറ്റിച്ച് പറയുന്നത് പുതിയ സംഭവമല്ലെന്ന് നസ്രിയ. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ അവാര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപനത്തില്‍ മന്ത്രി തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍