കേന്ദ്രസഹമന്ത്രി വി. നാരായണ സ്വാമിയുടെ കാറിനടിയില്‍ നിന്നു പൈപ്പ് ബോംബ് കണ്ടെത്തി.

കേന്ദ്രസഹമന്ത്രി വി. നാരായണ സ്വാമിയുടെ കാറിനടിയില്‍ നിന്നു പൈപ്പ് ബോംബ് കണ്ടെത്തി. മന്ത്രിയുടെ പുതുച്ചേരിയിലെ വീട്ടില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന സ്വകാര്യ കാറിനടിയില്‍