ആധാറിലെ എൻ്റെ ചിത്രം കണ്ടിട്ട് അമ്മയ്ക്കുപോലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല: ഒരു സമ്മേളന വേദിയിൽ ആധാർ ശിൽപ്പിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ ചോദ്യം

സ്ത്രീകളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെപ്പേരിൽ നിന്ന് ഈ ചോദ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്....