നാന്‍സി പവല്‍ ഇന്ത്യയിലെ അമേരിക്കന്‍ സ്ഥാനപതി

ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ അമേരിക്കന്‍ സ്ഥാനപതിയായി നാന്‍സി പവലിനെ യുഎസ് സെനറ്റ് നിയമിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷമായി ഈ പദവി ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നു.