ബാബര്‍ റോഡിലേക്കുള്ള സൂചന ബോര്‍ഡില്‍ കരിഓയില്‍ പൂശി ഹിന്ദു സേന

ഡല്‍ഹിയിലെ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയിലുള്ള ബാബര്‍ റോഡിന്റെ സൈന്‍ ബോര്‍ഡില്‍ ഹിന്ദു സേന പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കരിഓയില്‍ ഒഴിച്ച് വികൃതമാക്കി. റോഡിന്റെ