അമ്പലപ്പുഴ പാല്‍പ്പായസം ഇനി മുതല്‍ ഗോപാലകഷായം

പ്രശസ്തമായ അമ്പലപ്പുഴ പാല്‍പ്പായസത്തിന്റെ പേര് മാറ്റി. ഇനിമുല്‍ അമ്പലപ്പുഴ പാല്‍പ്പായസം ഗോപാല കഷായം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക. ഗോപാല കഷായം