പശു ജീവിതമാണ് ബെന്യാമിന്‍ എഴുതിയിരുന്നെങ്കില്‍ മേജര്‍ രവി അദ്ദേഹത്തെ പൂജിച്ചേനെ

പശു ജീവിതമാണ് ബെന്യാമിന്‍ എഴുതിയിരുന്നെങ്കില്‍ മേജര്‍ രവി അദ്ദേഹത്തെ പൂജിച്ചേനെയെന്ന് ബന്യാമിനെ പരിഹസിച്ച മേജര്‍ രവിയ്ക്ക് എഴുത്തുകാരന്‍ എന്‍എസ് മാധവന്റെ

പശുവിന്റെ തോല്‍ കൊണ്ടു നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ഷൂസ് നിരോധിക്കാനാവശ്യെപ്പടുന്ന ആര്‍.എസ്.എസ്, ക്ഷേത്രവാദ്യമായ ഇടയ്ക്കയും നിരോധിക്കാന്‍ മുന്‍കൈയെടുക്കണമെന്ന് എന്‍.എസ്. മാധവന്‍

പശുവിന്റെ തോല്‍ കൊണ്ടു നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ഷൂസ് നിരോധിക്കാനാവശ്യെപ്പടുന്ന ആര്‍.എസ്.എസ്, ക്ഷേത്രവാദ്യമായ ഇടയ്ക്കയും നിരോധിക്കാന്‍ മുന്‍കൈയെടുക്കണമെന്ന് സാഹിത്യകാരന്‍ എന്‍.എസ്. മാധവന്‍. പശുവിന്റെ