കേരളത്തിലെ ഒരെയൊരു ഡ്രൈവ് ഇൻ ബീച്ച്, ഇന്ത്യയിലെ വലുതും; കണ്ണൂരിലെ മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ച്

സ്വദേശികൾക്ക് സായാഹ്നം സുന്ദരമാക്കാനും വിദേശികൾക്ക് സൺ ബാത്തിനുമുള്ള ഇടമായിട്ടാണ് പൊതുവെ നാം ബീച്ചിനെ കുറിച്ച് കരുതി വയ്ച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ റോഡിലൂടെ