അഞ്ചാംമന്ത്രി സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനങ്ങള്‍ക്ക് ഹൈദരാലി തങ്ങളെ ചുമലപ്പെടുത്തി

ലീഗിന്റെ അഞ്ചാംമന്ത്രി സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനത്തിന് മുസ്ലീംലീഗ് സംസ്ഥാന  പ്രസിഡന്റ്  ഹൈദരലി  തങ്ങളെ  ചുതലപ്പെടുത്തി.  ഇന്ന് ചേര്‍ന്ന അടിയന്തര സെക്രട്ടറിയേറ്റ്