‘പവര്‍’ വന്നില്ല; മുസ്ലീപവര്‍ പണം തിരികെ നല്‍കണമെന്ന് ഉത്തരവ്

മുസ്ലീപവറിന്റെ പരസ്യം കണ്ട് അതു വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച ഉപഭോക്താവിന് പരസ്യത്തില്‍ പറഞ്ഞ ഫലം കിട്ടാത്തതിനാല്‍ പണം തിരികെ നല്‍കാന്‍ ഉപഭോക്തൃ