ഐ.ഐ.ടി ശില്പശാല മുസലിയാര് കോളേജില് ഫെബ്രുവരി 12, 13 തീയതികളില്.

പത്തനംതിട്ട:- ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനമായ ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (ഐ.ഐ.ടി) ഗുഹാട്ടിയുടെയും, നോയിഡ ആസ്ഥാനമായി ഇലക്ട്രോണിക്സ്,