മൂന്നാർ ധ്യാനത്തിന് ശേഷം ഇടവകയിൽ എത്തിയ വൈദികർ വിശ്വാസികളുമായി ഇടപഴകി; ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്

മൂന്നാർ ധ്യാനത്തിന് ശേഷം ഇടവകയിൽ എത്തിയ വൈദികർ വിശ്വാസികളുമായി ഇടപഴകി; പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്