നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ചെരുപ്പുകള്‍ ചുമക്കുന്നതുപോലും തനിക്ക് ആഹ്ലാദം പകരുന്ന കാര്യമാണെന്ന് ഉറുദു കവിയായ മുനവര്‍ റാണ

നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ചെരുപ്പുകള്‍ ചുമക്കുന്നതുപോലും തനിക്ക് ആഹ്ലാദം പകരുന്ന കാര്യമാണെന്ന് ഉറുദു കവിയായ മുനവര്‍ റാണ. ആരും കൂടെ വന്നില്ലെങ്കിലും പിന്തുണച്ചില്ലെങ്കിലും