മുംബൈയിലെ ചേരികളിൽ 57 ശതമാനം പേർക്കും രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ കോവിഡ് ബാധ: ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കണക്കുകൾ

മുംബൈയിലെ ചേരികളിൽ 57 ശതമാനം ആളുകളിൽ കോവിഡ് ബാധയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. മറ്റിടങ്ങളിൽ 16 ശതമാനം പേർക്കെങ്കിലും രോഗബാധയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. ബ്രിഹാൻ