മുംബൈ സി എസ് ടി റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്നുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തം

തിരക്കേറിയ മുംബൈ സി എസ് ടി റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്നുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തം.  ഒന്നാം  നമ്പർ പ്ലാറ്റ് ഫോമിന്