വനിതാ മാദ്ധ്യമ ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ മാനഭംഗത്തിനിരയാക്കിയ കേസിൽ മൂന്നു പ്രതികളും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് മുംബൈ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി

ശക്തി മില്‍സ് വളപ്പിൽ വനിതാ മാദ്ധ്യമ ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ മാനഭംഗത്തിനിരയാക്കിയ കേസിൽ മൂന്നു പ്രതികളും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് മുംബൈ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി