ജാതിരഹിത ഇന്ത്യ ആദ്യം വിഭാവനം ചെയ്തത് വി ഡി സവർക്കർ: ഉപരാഷ്ട്രപതി

സമൂഹത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിനല്ലാതെ എല്ലാവര്‍ക്കും വേദങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം പകര്‍ന്നു നല്‍കണമെന്നുള്ളാതായിരുന്നു അടുത്തത്.