മുല്ലപ്പെരിയാർ:ഉന്നതാധികാര സമിതി റിപ്പോർട്ട് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും നൽകും

മുല്ലപ്പെരിയാർ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾടങ്ങുന്ന ഉന്നതാധികാര സമിതി റിപ്പോർട്ട് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കൈമാറണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി.ഇന്ന് കോടതി പരിഗണിച്ച റിപ്പോർട്ട്