കോൺഗ്രസ് മതമൗലിക സംഘടനകളുമായി കൈകോർക്കുന്നു; കേരളത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്രമന്ത്രി

ഈ വിഷയം രാഷ്ട്രീയമല്ലെന്നും ദേശീയ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തി.